GAUTI GARSO LYGIO ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE MATAVIMO REZULTATAI

Bendrovės užsakymu, pirmąją technologinio biokuro deginimo įrenginio karštųjų bandymų parą, buvo atlikti aplinkos garso lygio artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje matavimai. Triukšmo lygio tyrimus atliko akredituota fizinių veiksnių tyrimų laboratorija – UAB „Akustinių tyrimų centras“.

Triukšmo lygis skirtingais paros periodais (dieną, vakare ir naktį) matuotas šiose vietose:

   • artimiausioje apstatytoje gyvenamosios paskirties teritorijoje šiaurės vakarų kryptimi – gyvenamojo namo Kunigiškių g. 49, Vilnius aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-1);
   • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje šiaurės rytų kryptimi – gyvenamojo namo Lauko g. 1, Pagiriai aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-2);
   • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje rytų kryptimi – gyvenamojo namo Pagirių g. 12, Pagiriai aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-3);
   • artimiausiose visuomeninės paskirties teritorijoje pietų kryptimi – Vilniaus r. Pagirių gimnazijos (Šiltnamių g. 22, Pagiriai) aplinkoje (Matavimo vieta Nr. M-1);
   • ties įmonės sklypo riba vakarų kryptimi (Matavimo vieta Nr. S-1).

Triukšmo lygio matavimo vietos

Triukšmo lygio matavimo metu veikė gamyklos pastatuose sumontuota šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistema, dalis technologinės linijos įrenginių (įskaitant termotepalo pašildymo įrenginio perteklinio garo numetimo vožtuvą), teritorijoje manevravo sunkiasvorė statybinė technika. Kompleksiškai įvertinta ir foninė triukšmo tarša – aplinkinių gatvių tinklu judančio autotransporto ir kitų ūkio subjektų sukuriamas triukšmas.

Gauti triukšmo lygio matavimo rezultatai rodo, kad artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje triukšmo lygis visais paros periodais neviršija leistinų ribinių verčių.

Remiantis LR HN 33:2011, gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje autotransporto sukeliamo triukšmo, didžiausias leidžiamas triukšmo lygio ribinis dydis dienos metu gali siekti 65 dBA (tyrimo metu nustatytas 43-49 dBA garso lygis), vakaro metu – 60 dBA (tyrimo metu nustatytas 36-39 dBA garso lygis), nakties metu  – 55 dBA (tyrimo metu nustatytas 35-41 dBA garso lygis).

Su laboratorijos pateiktais aplinkos garso lygio matavimo protokolais susipažinti galima čia.


Pastaba
: Schemoje aukščiau bei laboratorijos protokolo 1 priede netiksliai nurodyta matavimo taško G-1 vieta. Matavimai atlikti šalia gyvenamojo namo, kurio adresas – Kunigiškių g. 49, Vilnius.

Primename:

   • Triukšmo lygio matavimo rezultatai apibūdina esamą faktinę situaciją gamyklos statybos ir dalies technologinių įrenginių veikimo bandymo/ derinimo režimu laikotarpį.
   • Dar projekto rengimo metu atliktas poveikio aplinkai vertinimas parodė, kad gamyklai veikiant įprastu režimu, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo lygio ribinių dydžių.
   • Gamyklai pradėjus veiklą bus atlikti papildomi triukšmo lygio matavimai. Triukšmo lygį ties artimiausia gyvenamąja aplinka numatyta išmatuoti per pusmetį nuo gamyklos veiklos pradžios. Kontrolinius matavimus planuojama atlikti dar po 3 mėn. Nustačius sistemingą neatitiktį leistiniems triukšmo lygio ribiniams dydžiams, bus ieškoma papildomų sprendinių triukšmo sklaidai suvaldyti. Visi aplinkos garso lygio matavimo protokolai visuomenės informavimo tikslais bus pateikti šioje internetinės svetainėje skiltyje.

2023 09 22