Priimtas sprendimas dėl UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo pakartotinai po pastabų 2022-04-08 pateiktą ataskaitą dėl UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Medienos plaušų plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagiriuose Šiltnamių g. 29, 33 – poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Ataskaita). Agentūra, išnagrinėjusi Ataskaitą, gautas poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu  2022-05-13 priėmė sprendimą Nr. (30.1)-A4E-5679:  pagal parengtą  Ataskaitą planuojama ūkinė veikla – UAB „Homanit Lietuva“ medienos plaušų plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagiriuose Šiltnamių g. 29, 33 – atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. Pagrindiniai motyvai priimant sprendimą:

 

  • PŪV teritorija, pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius yra pramonės ir sandėliavimo teritorijoje. PŪV teritorijoje ir jos apylinkėse nėra saugomų ir Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priskiriamų teritorijų, saugotinų augalų/gyvūnų rūšių buveinių bei natūralių buveinių tipų, todėl neigiamas poveikis šioms teritorijoms ir biologinei įvairovei nenumatomas. PŪV teritorijoje ir artimoje aplinkoje kultūros paveldo objektų nėra.
  • Pagal Ataskaitoje pateiktą informaciją, eksploatuojant gamyklą, poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms nenumatomas, nes gamykloje bus įrengtos reikalingos apsaugos priemonės nuo cheminių medžiagų ir mišinių patekimo į dirvožemį bei gruntinį vandenį.
  • Ataskaitoje numatyti nuotekų tvarkymo sprendiniai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento ir Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. Visos ūkinės veiklos  gamybinės nuotekos, bus surenkamos, apvalomos vietiniuose valymo įrenginiuose ir  kartu su buitinėmis nuotekomis išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus.  Paviršinės (lietaus) nuotekos prieš išleidžiant į UAB „Pagirių šiltnamiai“ paviršinių nuotekų tinklus ir po to į Vokės upę, bendrovėje bus išvalomos iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų.
  • Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 106 straipsnyje nurodytas draudimas „gaminti, naudoti ir sandėliuoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, išskyrus naudojamus geriamam vandeniui ruošti“, siekiant apsaugoti vandenvietes nuo cheminės taršos. Gamyklos ūkinės veiklos metu atskirų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, kurie atitinka klasifikavimo kaip pavojingi kriterijus pagal CLP reglamentą[1], naudojama, gaminama ar sandėliuojama nebus. Technologiniame procese naudojamos atskiros cheminės medžiagos ir(ar) cheminiai mišiniai neklasifikuojami kaip pavojingi – nei viena cheminė medžiaga ar cheminis mišinys neatitinka CLP reglamente nustatytų klasifikavimo kriterijų dėl pavojų vandens aplinkai ir/ar žmonių sveikatai, bei nėra priskirta nei viena fizinių pavojų klasė.
  • Įvertinus bendrovėje planuojamus taikyti pažangius oro valymo sprendinius ir oro taršos sklaidos modeliavimo „AERMOD View“ programine įranga rezultatus, nustatyta, kad PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos orui. Aplinkos oro teršalų koncentracijos PŪV teritorijoje ir už jos ribų neviršys leistinų ribinių verčių.
  • PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai nemaloniais kvapais.  Pagal Ataskaitoje pateiktą PŪV sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimą, didžiausia sumodeliuota kvapo koncentracija be fono (0,103 OUe/m3), įvertinus fonines koncentracijas (0,122 OUe/m3).
  • Pagal Ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV neturės reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai dėl sukeliamo triukšmo įgyvendinus suplanuotas triukšmo mažinimo priemones, t. y. teritorijos šiaurės rytinėje pusėje  bus įrengtas triukšmo užtvaras (TU), kurio ilgis yra 387 m, aukštis – 5 m, absorbcijos koeficientas α – 1,0, izoliavimo rodiklis – 20 dB(A), taip pat bus įrengta patalpų vėdinimo sistema.

Pažymėtina, kad atsižvelgiant į didelį visuomenės susirūpinimą ir tai, kad formaldehidui teisės aktais ir (ar) reglamentais nėra nustatytas metinio tonažo ribojimas, bendrovė nusprendė papildomai įrengti automatinės formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelę. Nuolatiniai formaldehido koncentracijos matavimo rezultatai leis objektyviai įvertinti formaldehido koncentraciją aplinkos ore (tiek 0,5 val., tiek 24 val. laikotarpiu). Nuolatiniai formaldehido kiekio (koncentracijos) aplinkos ore matavimai bus viešai skelbiami ir nuolat atnaujinami bendrovės internetinėje svetainėje. Automatinės stotelės įrengimo vieta bus parinkta ir su atsakinga institucija suderinta, paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti rengimo ir derinimo metu (Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programoje), atsižvelgiant ir įvertinant vyraujančią vėjo kryptį, gretimybes, atstumus, foninę taršą ir kt. aplinkybes.

 

Ataskaita paskelbta Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2022 metai > 9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2022 m. > Vilniaus regionas