Užklausų administravimo privatumo politika

UAB „Homanit Lietuva“ užklausų administravimo privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas Jums pateikiant užklausą per UAB „Homanit Lietuva“ interneto svetainę www.homanitlietuva.lt ir yra skirta informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Homanit Lietuva“, kodas 304994907, kurios registruota buveinė yra adresu Šiltnamių g. 29, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., tel. +370 669 61909, el. p. info@homanit.lt.

 

Kokiais tikslais, teisiniais pagrindais ir kokius Jūsų duomenis tvarkome bei kiek laiko saugome

Tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums atsakymą, tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, užklausos turinį, kitus Jūsų pateiktus duomenis, atsakymo turinį, užklausos pateikimo datą ir laiką, IP adresą, kitus duomenis kurie yra būtini tinkamam užklausos išnagrinėjimui ir atsakymo į ją pateikimui.

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas tam, kad galėtumėte atsakyti į Jūsų užklausą. Jūs neprivalote pateikti asmens duomenų, tačiau tokiu atveju negalėsime tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime remdamiesi Jūsų sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas), išreikštu pateikiant šiuos duomenis.

Jūsų asmens duomenis saugosime 1 mėnesį po atsakymo į Jūsų užklausą pateikimo. Pasibaigus šiam terminui, Jūsų duomenys bus sunaikinami, išskyrus atvejus, kai Jūs pateiksite mums savo sutikimą tolesniam Jūsų duomenų saugojimui tam, kad ateityje galėtume pasiūlyti Jums dalyvauti mūsų atrankose į siūlomas darbo vietas. Tokį sutikimą Jūs galite išreikšti pildydama(-as) anketą UAB „Homanit Lietuva“ interneto svetainėje (pažymėdama(-as) tokiam sutikimui skirtą langelį) arba mums adresuotame elektroniniame laiške, arba pasirašydama(-as) ir pateikdama(-as) mums Jūsų raštišką sutikimą tokiam Jūsų asmens duomenų saugojimui. Gavę šį Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugosime 18 mėnesių nuo sutikimo gavimo, nebent jį atšauksite anksčiau

 

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų.

 

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis

Iškilus poreikiui apsaugoti galimai pažeistas mūsų teises ar teisėtus interesus, Jūsų asmens duomenis galime teikti advokatams, teisininkams, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms, taip pat kitiems subjektams, kuriuos UAB „Homanit Lietuva“ gali pasitelkti siekdama savo teisėtų interesų.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime teikti įstatymų numatytais mus kontroliuojančioms institucijoms, taip pat kitoms institucijoms, organizacijoms, pareigūnams bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems teikti asmens duomenis mus įpareigoja taikytini teisės aktai.

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami mūsų interneto svetainės prieglobos, elektroninio pašto, programinės įrangos priežiūros, palaikymo, vystymo ir kitiems paslaugų teikėjams, veikiantiems UAB „Homanit Lietuva“ vardu ir/ar pagal mūsų nurodymus (duomenų tvarkytojams).

Jūsų asmens duomenys nebus teikiami į trečiąsias valstybes, nepriklausančias Europos Sąjungai / Europos ekonominei erdvei.

 

Kokias teises turite

Dėl savo asmens duomenų Jūs turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi:

 • žinoti apie asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad UAB „Homanit Lietuva“ leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;
 • prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats (-i) ir kuriuos Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome automatizuotomis priemonėmis);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu mūsų interesu;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, vdai.lrv.lt) ar priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt ), arba kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ar pažeidžiamos Jūsų teisės. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

 

Kaip pateikti prašymą dėl teisių įgyvendinimo

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, UAB „Homanit Lietuva“ turite pateikti prašymą bei patvirtinti savo tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Asmens tapatybę galite patvirtinti pateikdamas(-a) prašymą iš elektroninio pašto adreso, nurodyto teikiant užklausą, arba šiais būdais:

 • pateikdamas(-a) prašymą asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas(-a) prašymą paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas(-a) prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą arba kitu būdu leidžiančiu UAB „Homanit Lietuva“ įsitikinti Jūsų tapatybe.

Reikalavimas patvirtinti asmens tapatybę netaikomas, jeigu kreipiatės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu UAB „Homanit Lietuva“ kils abejonių dėl Jūsų tapatybės arba jeigu Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, UAB „Homanit Lietuva“ gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipdamiesi į UAB „Homanit Lietuva“, galite pateikti laisvos formos prašymą arba prašymą pagal UAB „Homanit Lietuva“ patvirtintą formą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, UAB „Homanit Lietuva“ pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų imtasi įgyvendinant prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos UAB „Homanit Lietuva“ informuos Jus apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis. Jeigu UAB „Homanit Lietuva“ nuspręs prašymo neįgyvendinti, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

 

Jeigu turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis:

UAB „Homanit Lietuva“
Šiltnamių g. 29, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.
Tel. +370 669 61909
El. p. info@homanit.lt

 

Ši privatumo politika atnaujinta 2021-11-29.