UAB „HOMANIT LIETUVA“ POZICIJA APIE 2024 M. SAUSIO 29 D. VYKUSĮ TEISMO POSĖDĮ

Daugumai gyventojų jau iš anksčiau yra žinoma, kad Regionų apygardos teismo Vilniaus rūmuose nagrinėjama administracinė byla pagal Pagirių bendruomenė „Medeina“ skundą dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. gegužės 13 d. priimto sprendimo Nr. (30.1)-A4E-5679 teisėtumo, kuriame nurodoma, kad pagal atliktą poveikio aplinkai vertinimą UAB „Homanit Lietuva“ planuojama ūkinė veikla – medžio plaušo plokščių gamyklos statyba ir eksploatacija atitinka visus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Informuojame, kad Bendrovė į šią bylą yra įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Todėl Pagirių bendruomenės „Medeina“ socialinio tinklo paskyroje pasirodžius informacijai apie tai, kas buvo išsakyta sausio 29 d. įvykusio teismo posėdžio metu, jaučiame pareigą paaiškinti kai kurias aplinkybes ir pateikti savo nuomonę dėl aspektų, kuriuos socialinio tinklo paskyroje išplatino p. Vytautas Vyskupaitis:

1. Dėl teisminio proceso vilkinimo. Teismo sprendimu posėdis kitai datai buvo atidėtas vieną kartą dėl 2023 m. gruodžio 14 d. Pagirių bendruomenės „Medeina“ advokato pateikto prašymo. Aplinkos apsaugos agentūra (Agentūra) ir UAB „Homanit Lietuva“ tokio pobūdžio prašymų neteikė ir proceso savo iniciatyva nevilkino.

2. Dėl taršos modeliavimo. Informuojame, kad Bendrovė, poveikio aplinkai vertinimo proceso metu kreipėsi į Agentūrą su prašymu įvardinti vietą, kurioje būtų tikslinga eksploatuoti įsigytą formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelę. Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, atsižvelgdami į poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktus duomenis, 2022 m. balandžio 15 d. atliko taršos šaltinių generuojamų teršalų sklaidos modeliavimą dvejomis skirtingomis modeliavimo programomis – „AERMOD View“ ir „ADMS“ (atlikto vertinimo ištraukos pateiktos 1 pav.)

1 pav. Suskaičiuota formaldehido koncentracijos sklaida „AERMOD View“ ir „ADMS“ modeliavimo programomis

 

Bendrovei pateiktose sklaidos modeliavimo išvadose pažymėta, kad planuojama veikla reikšmingos neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei nedarys, aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų leistinų ribinių verčių nei įmonės teritorijos ribose, nei už jos ribų.

3. Dėl Aplinkos apsaugos agentūros specialistų kompetencijos. Priešingai nei bandoma teigti, Agentūrai nebuvo poreikio abejoti savo specialistų kompetencija ir kreiptis į išorės konsultantus. Konkrečios ūkio šakos technologijos išmanymas pats savaime niekaip nesusijęs su poveikio aplinkai ar jo vertinimu.

Tiek kiekybinis, tiek kokybinis vertinimas atliekamas remiantis teisės aktais patvirtintomis metodikomis bei skaičiavimo modeliais. Kaip minėta teismo posėdžio metu, parengtą ataskaitą vertino jungtinė ilgametę patirtį (tai įrodo Lietuvoje sėkmingai veikiančios panašaus pobūdžio įmonės, kurioms taip pat buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas) turinčių specialistų komanda iš taršos integruotos prevencijos skyriaus, oro taršos prevencijos skyriaus, atliekų prevencijos skyriaus, vandens taršos prevencijos skyriaus, cheminių medžiagų skyriaus.

Taip pat svarbu pažymėti, kad parengtą ataskaitą vertino ne tik  Agentūra, bet ir už visuomenės sveikatos priežiūrą atsakinga kompetentinga institucija – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Parengtą ataskaitą savo kompetencijų ribose taip pat tikrino ir jai pritarė ir kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai – Kultūros paveldo departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Vilniaus rajono savivaldybė.

4. Dėl cheminių medžiagų sąrašo pateikimo. Priešingai, nei bandoma teigti, PAV ataskaitoje cheminių medžiagų sąrašas ir kita aktuali informacija buvo pateikta laikantis visų teisės aktų reikalavimų. PAV ataskaita parengta ir informacija joje pateikta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Tvarkos aprašas), patvirtintu aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885.

Atsižvelgiant  į tai, kad gamyklos teritorija patenka į Pagirių požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos (VAZ) 3 juostos a sektorių, veiklai vykdyti nuo pat pradžių buvo parinktos cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2008-12-16 reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas) neklasifikuojami kaip pavojingi.

Vadovaujantis minėtu Tvarkos aprašu, PAV ataskaitoje buvo pateikta išsami informacija apie planuojamų naudoti cheminių medžiagų klasifikaciją, planuojamą sunaudoti kiekį, saugojimo ir transportavimo būdą. Teismo posėdžio metu buvo nurodyta, kad ūkio subjektas ankstyvajame planavimo etape vertinančiai institucijai gali nepateikti tik cheminių medžiagų saugos duomenų lapų (vadovaujantis Tvarkos aprašo 46 p., šių dokumentų pateikimas yra rekomendacinio pobūdžio), o ne cheminių medžiagų sąrašo, kaip klaidingai bandoma teigti.

5. Dėl pasisakymų vertinimo. Bendrovės nemano, kad yra korektiška vertinti kitų bylos dalyvių teismo posėdžio metu pateiktų argumentų ir pasisakymų įrodomąją reikšmę, sąsają su byla ar kitus kokybinius aspektus, kadangi šį vertinimą atliks teismas ir jį pateiks byloje priimtame procesiniame sprendime.

 

2024 02 06